خط مشی کیفیت شرکت پلان بر پایه استاندارد ISO9001:2015 و OHSAS 18001:2007
تمرکز برنیازها، انتظارات و پیشنهاد های مشتریان به منظور افزایش رضایت و وفاداری ایشان
تعهد به بهبود مداوم در تمامي ابعاد سازمان واستفاده بهینه از منابع با رویکرد سیستماتیک و فرآیندی
حضور در بازار های جدید، بررسی و تحقیق بازار و افزایش حجم بازار و فروش
تعهد به شناسایي، درک و براورده سازی نیاز های ذینفعان
کاهش تاثیرات عوامل بیروني و دروني با به کار گیری کنترل اثر بخش ریسک
شناسایی و رعایت قوانین و مقررات ملی و بین المللی کاربردی و الزامات قراردادی در حوزه کیفیت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست
ایجاد محیطی ایمن و عاری از عوامل آسیب رسان از طریق پیشگیری، کنترل و کاهش مخاطرات فعالیت ها و تجهیزات در راستای صیانت از نیروی انسانی و محیط زیست
ارتقاء فرهنگ کارکنان و تلاش گروهی در حوزه مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی
باور به سیستم گردش اطلاعات سالم