ویدئو > ده سال فعالیت شرکت پلان در صنعت هوشمندسازی

10 سالگی شرکت پلان

شرکت پلان به عنوان اولین دفتر رسمی خانه هوشمند Control4 در ایران، پس از 10 سال فعالیت همچنان با امید و قدرت به مسیر خود ادامه می دهد.
شرکت پلان هنوز و همچنان بزرگترین تمایز را در مشتریان خود تعریف می کند و خود را به خدماتی متمایز متعهد می نماید.